KTP Kuruluş Belgesi

KLASİK TEKNE PLATFORMU (KTP) KURULUŞ BELGESİ

 1. Amaç ve Kapsam 
  1. Klasik Tekne Platformu (KTP) kuruluş nedeni geleneksel malzemelerle, klasik çizgilerle, benzersiz veya sınırlı sayıda üretilmiş var olan yelkenli ve motorlu tekneleri kayıt altına alarak sertifikalandırmak, korumak, döneminin hatları ve malzemeleriyle günümüzde yapımını teşvik etmek, halka ve özellikle gençlere sevdirmek bu sayede deniz kültürünün geliştirilmesine ve dolayısı ile ülkemizin denizcileşmesine katkıda bulunmaktır. 
  2. Neredeyse tamamı şahıslara ait olan, sipariş üzerine tasarlanan, seri halde üretilmeyen, sahiplerinin öz verileriyle korunan ve yaşatılan teknelerin ülkemizdeki mirası oldukça fakirdir. 
  3. Ancak gerek dünyanın en büyük klasik teknesi olması, gerekse Büyük Atatürk’ün anılarını taşıyan 88 yaşındaki SAVARONA yatının ulusumuza ait olması nedeniyle, bir dünya kültürel ve ulusal varlığının mirasçıları olarak eşsiz bir zenginliğin sahipleri olduğumuzun ve onu yaşatarak gelecek kuşaklara aktarma görev ve tarihi sorumluluğumuzun bilincindeyiz. 
  4. Platformun amaçları aşağıdaki gibidir: 
   1. Hiç bir kuruluş tarafından klasik tekne statüsünde kayıt altına alınmayan, herhangi bir münhasır organizasyon içerisinde bulunmayan deniz kültür varlığı özelliklerine sahip klasik tekneleri tespit etmek ve kayıt altına almak. 
   2. Pek çoğu yaşlanmış söz konusu teknelerin sahipliği, miras yolu ile el değiştirdiğinde, gelecek kuşakların onları elden çıkarmalarından ziyade, idame etmelerini teşvik edecek tedbirlerin alınmasına rehberlik etmek. 
   3. İhtiyaçlarını bir çatı altında duyurmak ve platform tarafından tescil edilerek sertifikalandırılmış teknelerin deniz kültürüne destek kapsamında marinalarda uygun şartlarda barınmalarını; tersanelerde uygun bedellerle bakım ve onarımlarını sağlamak için önlem almak. 
   4. Kültür mirası kapsamında değerlendirilmesi gereken bu teknelerin kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununda belirtilen karadaki unsurlar statüsüne alınması için kanun değişikliği çalışmalarına destek vermek. 
   5. Benzer şekilde teknelere uygulanan vergi/harçlardan muafiyetleri ile devlet koruması altına alınmalarını sağlamak. 
   6. Platformun paydaşları olan üyeleri arasında yeni dostlukların kurulmasını, ortak etkinliklerin düzenlenmesini ve deneyimlerin paylaşılmasını sağlamak. 
   7. Platformun aşağıda belirtilen faaliyetler üzerinden deniz kültürüne destek sağlamasını temin etmek. 
    1. Öncelikle 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı veya 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gibi günler başta olmak üzere filonun İstanbul Boğazı’nda ya da bulunduğu bölgede (Bodrum, Marmaris, Göcek vb.) topluca yakın kıyı seyri yapmasını ve halka tanıtımını sağlamak. 
    2. Her yıl bir marinada Klasik Tekneler Buluşması kapsamında mevcut tekneleri halkın ziyaretine açmak. 
    3. Buluşmalar kapsamında Yılın Klasiğinin seçilerek tekneye şilt ve sertifika vererek üyeleri teşvik etmek. 
    4. Her sene değişik zamanlarda klasik teknelerin tarihçesi ve Türkiye’de ahşap tekne yapımı ve sanatı hakkında konferans, çalıştay ve paneller düzenlemek. 
 2. Üyelik
  Üyelik Platform Yönetim Kurulu Onayına tabidir. Aşağıdaki kişiler Üyelik Başvuru Formu doldurarak KTP üyeliğine başvuruda bulunabilirler.
  1. Klasik tekne sahipleri.*
  2. Klasik tekne sevenler veya etkinliklerde yer alanlar.
  3. Klasik tekne ekipleri
  4. Klasik tekne hizmet ve mal tedarikçileri.
  5. Marina yöneticileri 
   *Tekne Kayıt Formu doldurarak başvuruda bulunacak tekne sahiplerinin veya ilgililerinin ayrıca üyelik başvurusunda bulunmaları gerekli değildir. 
 3. Klasik Tekne Kayıt Formu Başvurusu ve Klasik Tekne Sertifikalandırması 
  1. Klasik Tekne Kayıt Formu 
   1. Alt paragrafta iki madde halinde belirtilen genel koşullara uygun klasik tekne sahipleri veya ilgilleri Klasik Tekne Başvuru Formu’nu doldurarak teknelerinin Platforma kayıtlarını yaptırma isteğinde bulunurlar.
    1. Teknenin klasik dizayna sahip ve bu kapsamda tasarımının 1977 yılı ve öncesine ait olması.
    2. Gövdenin ahşap veya çelik malzemeden yapılması.
  2. Başvurular, başvuru sahibinin formda vermiş olduğu bilgiler doğru kabul edilerek Klasik Tekne Kriterleri esasına göre KTP Teknik Komitesi tarafından, genel olarak klasik tekne ölçülerine uygunluğu ile hangi kategoride yer alacağı değerlendirilerek ilgili kategorinin kod numarasıyla tanımlanır. Yanlış veya eksik bilgi beyanı sonucu uygun olmayan kategoride yer alan tekneler nedeniyle doğacak sorumluluk beyan sahibine aittir. Tekne sahibi veya ilgilisi ileride tekne üzerinde yapılacak her türlü onarım ve tadilatı KTP ye bildirilmek zorundadır. Yönetim Kurulu onarım ve tadilat sonucu tekne üzerinde meydana gelen değişiklik nedeniyle kategori değişikliğine veya iptalinde yetkilidir.
  3. Klasik Tekne Uygunluk Sertifikası
   Kısaca Sertifika, platforma kayıtlı tekne sahiplerinin KTP yönetimine başvurusuyla ve Teknik Komitenin tekne sahibinin beyanını incelemesi ve fiilen tekne üzerinde yapacağı veya yaptıracağı denetlemelerden sonra düzenleyeceği bir sertifikadır. Sertifika 2 (iki) yıl süre için düzenlenir ve tekne sahibine verilir. Süre içerisinde tekne üzerinde yapılacak her türlü onarım ve tadilat KTP ye bildirilmek zorundadır. Yönetim Kurulu onarım ve tadilat sonucu tekne üzerinde meydana gelen değişiklik nedeniyle Sertifika iptalinde yetkilidir. Sertifika iptali üyelere ve marinalara e posta mesajı ile duyurulur 
 4. Yönetim 
  1. Platform Yönetimi aşağıdaki unsurlardan oluşur.
   1. Platform Yönetim Kurulu : 5 üye. Teknik Komite: 3 Üye
   2. Hukuk Komitesi: 3 Üye
   3. Lojistik Komite: 3 Üye 
  2. Yönetim Kurulu ve Komite Üyeleri Kurucular tarafından her 3 yılda bir seçilir.
  3. KTP Yönetim Kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır.

Bu belge aşağıdaki imza sahipleri tarafından 21 Eylül 2019 tarihinde hazırlanmış ve imzalanmıştır.

Kurucu Kurucu 
Amiral Cem Gürdeniz Kaptan Adil Tuğcu